­ Att hålla genbank

Genbanksverksamhet är en form av härstamningskontroll som syftar till att säkerställa djurs renrasighet. Inom genbanksverksamheten registreras djurs identitet och härstamning i ett s.k. genbanksregister. Genom ett genbankskontrakt, upprättat mellan förening och enskilda djurägare, förbinder sig djurägare att bedriva avel efter dessa plan och riktlinjer och den av föreningen och Jordbruksverket godkända avelsplanen.
Genbanken är sluten. Det betyder att nya djur inte kan tas in i genbanken, på annat sätt än att de är avkomma efter djur i genbanken. Det finns dock inget hinder att föra ut djur ur genbanken.

Djurägare, som vill bedriva genbanksverksamhet inom ramen för Föreningen Gotlandskaninens verksamhet, förbinder sig att:
 • Vara medlem i Föreningen Gotlandskaninen eller erlägga årlig serviceavgift till föreningen samt följa föreningens plan och riktlinjer och avelsplan.
 • Endast utfärda genbanksintyg för avkomma efter registrerade genbanksdjur.
 • Genbanksdjur ska uppfylla rasbeskrivningen enligt avelsplan.
 • Genbanksdjur får inte ha känd missbildning eller sjukdom.
 • Endast av föreningen godkända genbanksintyg får användas.
 • Genbanksdjur ska vara märkta (identifierbara) enligt föreningens bestämmelser.
 • Genbanksdjur ska hållas i sådana anläggningar att djurens naturliga beteenden stimuleras.
 • Om flera raser av kaniner hålles, ska detta rapporteras, och avelsanläggningen måste vara säker så att oplanerade parningar omöjliggörs.
 • Låta besiktiga sina djur och anläggning om föreningen så begär.
 • Uppfylla gällande djurskyddsbestämmelser.
 • Efter anmaning varje år fylla i och sända in årsrapport till föreningen.

Gotlandskaninungar från genbank 642


­ Ansöka om genbank

Vill du skaffa genbank för gotlandskanin eller mellerudskanin? Anmäl ditt intresse via info@gotlandskaninen.se eller direkt till respektive genbanksansvarig (se nedan). Du kommer då att få genbankskontrakt för underskrift och instruktioner för hur ansökan går till sänt till dig med post. Glöm därför inte att ange ditt medlemsnummer om du är medlem i Föreningen Gotlandskaninen, eller namn och adress om du inte är medlem. För att bli godkänd som genbank måste du vara medlem i Föreningen Gotlandskaninen alternativt betala en årlig serviceavgift till föreningen (150 kr 2009).
Läs igenom kontraktet ordentligt, har du några funderingar kontaktar du genbanksansvarig. Håller du fler kaniner (ras/blandras) än dem du söker på måste du meddela detta och det blir än viktigare att du har en säker avelsanläggning. Det får inte finnas någon minsta risk att parning kan ske av misstag! Detta gäller även om det finns vildkaniner i området. Notera vilka raser du har under "övriga upplysningar" på kontraktets bilaga.

Skicka med tydliga fotografier eller måttsatta skisser på burar/utrymmen där dina kaniner bor så att vi kan se hur det ser ut. Detta för att avståndet (ofta) är så långt att vi eller regionala kontaktpersoner inte har någon möjlighet att komma och hälsa på dig i samband med din ansökan. Jordbruksverkets minikrav på bur för en kanin av gotlandskaninens storlek är 0,7 m² (ex 70 x 100 cm) och höjden ska vara minst 60 cm. Föreningen Gotlandskaninen rekommenderar dock minst 1 m² med höjd minst 70 cm. I buren ska finnas en hylla eller en låda (ca. 30 x 40 x 30 cm) som kaninen kan hoppa upp på och krypa in under eller in i. (För offentlig visning av kaniner gäller andra mått.)

Önskvärt är om du ville skicka med tydliga foton på de kaniner du söker på (kan göras digitalt via e-brev). Detta för att vi parallellt med rasregistret har ett fotoregister. Skriv gärna och berätta (på separat papper) hur du sköter kaninerna, vad du ger dem att äta, hur ofta du utfodrar dem mm.

När du läst igenom och skrivit på de bägge kontrakten och fyllt i bilagan skickar du dem till genbanksansvarig tillsammans med tydliga kopior på de genbanksintyg du fick då du köpte dina kaniner.

Gotlandskaninen Saffran G471-0432 I genbanken finns endast djur som är godkända enligt föreningens genbanksregler. Dessa regler finns samlade som 11 punkter på genbankskontraktet. Att ha godkänd genbanksbesättning ställer högre krav på dig som uppfödare men kraven är nödvändiga, för att vi ska kunna bevara rasen. Bland det viktigaste är att du märker dina kaniner som du säljer eller har i egen avel och att du skriver ut genbanksintyg på dessa. Djur utan märkning och intyg godkänns inte som genbanksdjur, så se även till att de djur du tänker köpa verkligen är märkta och att det medföljer ett genbanksintyg!

Det finns inget krav på att varje enskild besättning måste äga en egen märktång, dock skall varje djur som behålls för egen avel eller säljs med genbanksintyg vara fullständigt märkt. Var du kan köpa märktång står i infobladet som du får då du blivit godkänd.

Reglerna för märkning kan komma att ändras vid årsskiftet 2008/2009.

För juridiska personer…” detta fält ska endast fyllas i av offentliga anläggningar som ex friluftsmuseer, djurparker och andra som visar upp sina djur och där det kan vara olika personer som är firmatecknare och som ansvarar för genbanksarbetet.

Anders Lekander genbanksansvarig för gotlandskanin
Lummelundsväg 24
621 41 VISBY
0498 – 21 88 91
gotlandskanin@gotlandskaninen.se

Ylva Mårtensson genbanksansvarig för mellerudskanin
mellerudskanin@gotlandskaninen.se


© Föreningen Gotlandskaninen