Lantraskaninen

Föreningen Gotlandskaninens syfte är att bevara den svenska lantraskaninen för framtiden samt att sprida kunskap om rasen och dess roll i självhushållet. Bevarandearbetet organiseras i form av genbanksbesättningar, där avel på Gotlands- respektive Mellerudskanin bedrivs.

Sverige har, liksom alla andra länder, ett internationellt åtagande att bevara sina husdjursraser för framtiden. I Sverige finns ett 70-tal husdjursraser som har klassats som svenska. Det är Jordbruksverket som av regeringen getts ansvaret för bevarandearbetet. I praktiken är det ideella organisationer som organiserar det mesta av bevarandearbetet. Det är sedan de enskilda djurhållare som har djuren och bedriver avel på dessa. När det gäller kaniner är Gotlandskanin, Mellerudskanin och Svensk Pälskanin de raser som ingår i bevarandearbetet. Föreningen Gotlandskaninen ansvarar för bevarandearbetet för Gotlands- och Mellerudskanin. Föreningen Svensk Pälskanin har ansvaret för Svensk Pälskanin.

 

Föreningen Gotlandskaninen har styrdokument som beskriver hur avelsarbetet organiseras. Dessa är godkända av Jordbruksverket. De viktigaste är avelsprogrammet samt plan- och riktlinjer som registerförande förening. Bevarandearbetet bedrivs i form av genbank. Det innebär att avel sker så att inga nya djur kan föras in i populationen annat än i form av ättlingar till djur som redan finns inom genbanken. Det finns inga hinder att föra ut djur ur genbanken.

 

Uppfödarna tecknar ett genbankskontrakt med föreningen. De åtar sig då att avla och föda upp kaninerna enligt föreningens regler. Avkommor registreras med hjälp av ett genbanksintyg som uppfödaren utfärdar. Både mamman och pappan måste vara registrerade genbanksdjur. En kopia på genbanksintyget sänds till föreningen, som registrerar kaninen i gotlandskaninregistret eller i mellerudskaninregistret. Med hjälp av dessa register kan varje enskild kanins härstamning tillbaka till ursprungsdjuren visas.

 

Vill du veta mer, eller anmäla intresse för att skaffa en genbanksbesättning?

Kontakta då de genbanksansvariga.

 

Gotlandskanin:    gotlandskanin@gotlandskaninen.se

Mellerudskanin:  mellerudskanin@gotlandskaninen.se